การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

คำอธิบายรายวิชา
ภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่องค์กร การบริหารสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ

เพื่อประกอบการสอน