มีความรอบรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมที่สำคัญและได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ศึกษาในแง่ประวัติ กลวิธีการแต่ง คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์ของกวีและนักเขียนรุ่นหลัง
ประยุกต์ใช้สื่อและทรัพยากรทางการเรียนเน้นการศึกษาเพื่อความซาบซึ้งในคุณค่าด้านต่าง ๆของวรรณกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพ

การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่องานธุรกิจ (Applying Data Mining for Business)

คำอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ความสำคัญและประโยชน์ของการทำเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการทำเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ประเภทของการทำเหมืองข้อมูล
แนวทางการและแนวโน้มของการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำเหมืองข้อมูล