คำอธิบายรายวิชา 
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาการเป็นครู ภาษาต่างประเทศสำหรับการเรียนรู้และสื่อสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ