ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของAdmin User
แจ้งความประสงค์ย้ายรายวิชาไปยัง Server ใหม่
โดย Admin User - Wednesday, 16 October 2019, 10:00AM
 

 
รูปภาพของAdmin User
ตอบ: แจ้งความประสงค์ย้ายรายวิชาไปยัง Server ใหม่
โดย Admin User - Friday, 4 October 2019, 3:09PM
 

411004 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
411202 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
411205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
411305 ระบบฐานข้อมูล
411405 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
411407 เหมืองข้อมูล
435511 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กรดิจิทัล
( ผศ. ดร. สายสุนีย์ จับโจร )