แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน การตั้งเป้าหมาย ในการทำงาน การจัดการอุปสรรคในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล และวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ